The Dalai Lama with Kouame Sereba

                                                                              His Holiness the 14th Dalai Lama  And Kouame Sereba

His Holiness the Dalai Lama with Kouame Sereba